Słownik

 
Kredyt konsolidacyjny
Instrument finansowy łączący (refinansujący) dwa lub więcej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek) w jeden, przy równoczesnym ujednoliceniu warunków finansowania w szczególności stopy procentowej i okresu; zazwyczaj z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Podstawowym celem realizowanym za pomocą konsolidacji zobowiązań jest zmniejszenie kosztów ich obsługi i poprawa płynności. Symulację konsolidacji zobowiązań można przeprowadzić korzystając z narzędzia „Kalkulator kredytowy” dostępny w serwisie MrChecker.pl pod poniższym linkiem (PODPOWIEDŹ! W komórkę „Kwota kredytu” proszę wpisać kwotę stanowiącą sumę zobowiązań podlegających konsolidacji): http://www.mrchecker.pl/kredyty/kalkulator-kredytowy
Leasing
Leasing jest jedną z form finansowania inwestycji, w której na mocy umowy leasingu Leasingodawca (Finansujący) przekazuje w użytkowanie drugiej stronie, Leasingobiorcy (Korzystającemu) zakupiony przedmiot inwestycji (przedmiot leasingu). Leasingobiorca w zamian za uiszczanie określonych płatności (opłaty leasingowe / raty leasingowe) otrzymuje prawo użytkowania przedmiotu leasingu i pobierania z tego tytułu pożytków (korzyści materialnych).

Leasing jest umową specyficzną w stosunku do tradycyjnych umów, gdyż ma pewne cechy umowy najmu (dzierżawy) oraz kredytu. Cechą charakterystyczną jest to, że celem tej umowy jest zapewnienie finansowania inwestycji (środków transportu, maszyn i urządzeń, sprzętu IT, nieruchomości, itd.) bez nabywania prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania.
 
Rzeczywistość gospodarcza ukształtowała wiele odmian umów leasingu, które nie poddają się jednej kwalifikacji prawnej i podatkowej. Jest to transakcja w dużej mierze oparta na prawnej zasadzie swobody umów. Mimo wszystko Polska jest jednym z krajów, który uregulował leasing w Kodeksie Cywilnym:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Dla celów podatkowych umowa leasingu opisana jest w szerszy sposób, niż powyższa definicja. Zgodnie z prawem podatkowym umową leasingu jest każda inna umowa, gdzie finansujący oddaje w użytkowanie korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, również grunty.
Leasingobiorca (Korzystający)
Strona umowy leasingu; Podmiot lub Konsument, który korzysta z przedmiotu leasingu na podstawie umowy leasingu, w zamian za opłaty leasingowe uiszczane na rzecz Leasingodawcy (Finansującego);
Leasingodawca (Finansujący)
Strona umowy leasingu; Podmiot dokonujący zakupu przedmiotu leasingu w celu oddania go do użytkowania drugiej stronie umowy (Korzystający / Leasingobiorca); Zazwyczaj jest to podmiot profesjonalnie zajmujący się tego rodzaju działalnością; Nie jest jednak wykluczone, aby finansującym był podmiot inny niż firma leasingowa;
Lokata progresywna
Rodzaj lokaty bankowej (formy terminowego depozytu bankowego), w której klient po określonym czasie (miesiącu lub kwartale) może się wycofać przed końcem okresu trwania umowy bez utraty odsetek, i w której oprocentowanie lokaty w każdym kolejnym okresie wzrasta.
Lokata terminowa
Jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych posiadanych przez klienta  zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.
Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.
Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.
Minimalna wartość końcowa przedmiotu leasingu
W myśl ustawy o podatku dochodowym ustalenie minimalnej wartości końcowej odnosi się do ustalenia hipotetycznej wartości netto – rozumie się przez to wartość początkową przedmiotu leasingu pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad ogólnych (określonych w art. 16k ust. 1) z uwzględnieniem współczynnika 3 – w odniesieniu do środków trwałych, lub odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania (o których mowa w pkt 4 lit. B) – w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.
Np.: dla samochodu osobowego o stawce amortyzacji 20% minimalną wartość końcową dla 24 miesięcy leasingu, oblicza się następująco:
100% - ( 20% x 3 ) - ( 100% - 20% x 3 ) x ( 20% x 3 ) = 16%
Minimalny okres leasingu
W myśl ustawy o podatku dochodowym minimalny okres leasingu dla umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy, dla przedmiotów ruchomych, niż 40% normatywnego okresu amortyzacji i 5 lat w przypadku nieruchomości. W praktyce dla ruchomości można go ustalić wykorzystując następujący wzór:
( 100% / stawka amortyzacji ) x 40% x 12 = minimalny okres leasingu w miesiącach
Wynik należy zaokrąglić w górę.
Np.: dla samochodu osobowego o stawce amortyzacji 20% minimalny okres leasingu oblicza się następująco:
( 100% / 20% ) x 40% x 12 = 24 miesiące
Oprocentowanie
Koszt lub cena kapitału pożyczanego w dowolnej formie (kredyt, leasing, pożyczka) wyrażony jako procent naliczany w ujęciu rocznym od pożyczonej kwoty.
Raty malejące
Schemat spłaty długu/pożyczki/kredytu, w którym kolejne raty kapitałowo-odsetkowe są coraz niższe. Wynika to z mechanizmu, w kórym część kapitłaowa raty jest stała w całym okresie spłaty. Natomiast część odestkowa raty systematycznie maleje, ponieważ jest naliczana od zmniejszającej sie wartości kapitału pozostałego do spłaty.
Raty równe
Schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości.
Spłata długu w ratach równych charakteryzuje się tym, że na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe. Spłata długu w ratach równych jest równoważna zakupowi przez kredytodawcę u kredytobiorcy renty stałej na okres równy okresowi kredytowania.
RRSO
(Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) całkowity koszt kredytu lub pożyczki, uwzględniający oprocentowanie podstawowe oraz wszystkie prowizje i opłaty dodatkowe ponoszone przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym; RRSO pełni rolę wystandaryzowanego miernika kosztu finansowania, który pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) oraz niebankowe firmy pożyczkowe, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu); Obliczenia RRSO można przeprowadzić korzystając z narzędzia „Kalkulator RRSO” dostępny w serwisie MrChecker.pl pod poniższym linkiem: http://www.mrchecker.pl/kredyty/kalkulator-rrso
Suma opłat
Suma wszystkich opłat leasingowych (opłata wstępna, raty leasingowe, wartość końcowa) przewidzianych w umowie leasingu; Powszechnie postrzegana jako całkowity koszt leasingu; W ujęciu procentowym wyraża stosunek wartości początkowej przedmiotu leasingu do wartości wszystkich opłata leasingowych; W praktyce pojęcie sumy opłat wykorzystywane jest do porównania ofert leasingowych;  Własną ofertę leasingu można przygotować korzystając z narzędzi dostępnych w serwisie MrChecker.pl - „Kalkulator leasing finansowy” pod linkiem: http://www.mrchecker.pl/leasing/kalkulator-leasing-finansowy oraz „Kalkulator leasing operacyjny” pod linkiem: http://www.mrchecker.pl/leasing/kalkulator-leasing-operacyjny
Wskaźnik LTV
(LTV – Loan To Value) współczynnik, który określa stosunek kwoty kredytu do wartości przedmiotu zabezpieczenia; najczęściej wykorzystywany jest do określenia parametrów finansowania nieruchomości; (PRZYKŁAD: kwota kredytu 150.000,00 / wartość nieruchomości 200.000,00 = LTV 0,75)
Twoja opinia
Napisz co sądzisz o MrCheckerze:

replica bell and ross fake bell and ross bell and ross replica watches bell and ross copy bell and ross imitation https://www.lawbellross.com/ fake bell and ross watches https://www.stocksbellross.com/ https://www.loansbreitling.com/ www.americabreitling.com fake breitling watches replica bretling watches replica bretling watches chinabreitling.com sports breitling https://www.loanbreitling.com/ fake breitling https://www.freebreitling.com replica watches golddual.com